Hakkımızda

Uluslararası İlişkiler Birimleri Koordinatörlüğü Görev ve Yetkileri

Siirt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Birimleri Koordinatörlüğü, Rektörlüğe doğrudan bağlı bir birim olarak faaliyetlerini yürütür. Koordinatörlük, Üniversite stratejik planı doğrultusunda diğer ülkelerdeki üniversiteler, yükseköğretim kurumları ve çeşitli organizasyonlarla bilimsel, akademik, sosyal ve kültürel alanlarda güçlü ilişkilerin kurulmasını ve sürdürülmesini, Üniversitenin uluslararası nitelik taşıyan tüm faaliyetlerin koordinasyonunu ve özellikle Avrupa Eğitim ve Araştırma alanlarıyla bütünleşmesinin sağlanmasına yönelik tüm program ve çalışmaların yürütülmesinde bütün birimlere destek vermeyi amaçlamaktadır.

Koordinatörlüğün görev ve sorumlulukları şöyledir:

a) Yabancı ülkelerdeki yükseköğretim kurumları ve diğer organizasyonlar ile yapılan işbirliği anlaşmalarının ve protokollerinin hazırlık ve yürütme çalışmalarını yapar.

b) Avrupa Birliği Eğitim Programları (Erasmus+ gibi) ile bu programların alt alanlarıyla ilgili olarak Avrupa Birliği Bakanlığı bünyesinde Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) veya Avrupa Komisyonu tarafından Erasmus+Hareketlilik veya diğer proje başlıkları konusunda yapılan teklif çağrılarını değerlendirir, başvuruları yapar, sözleşmeleri imzalar ve düzenli olarak ara ve final raporlarını gönderir. Tüm faaliyetlerin organizasyonunu yapar, gerekli altyapı çalışmalarını gerçekleştirir ve programlara katılımın nitelik ve nicelik yönünden arttırılmasını sağlar.

c) Üniversitenin, Avrupa Yüksek Öğrenim Alanına uyumu ile ilgili çalışmaları destekler.

ç) YÖK tarafından Mevlana Programı,Uluslararası Öğrenciler, Farabi Programı, Bologna süreci ve diğer uluslararası faaliyetler konusunda yapılan teklif çağrılarını değerlendirir, başvuruları yapar, sözleşmeleri imzalar ve düzenli olarak ara ve final raporlarını gönderir. Söz konusu tüm faaliyetlerin organizasyonunu yapar, gerekli altyapı çalışmalarını gerçekleştirir ve programlara katılımın nitelik ve nicelik yönünden arttırılmasını sağlar.

d) Üniversitenin uluslararası stratejilerini ve politikalarını saptamak ve uygulamak için ADEK (Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu) ve BEK (Bologna Eşgüdüm Komisyonu) faaliyetleri konularında Rektörlüğe yardımcı olur.

e) Üniversitenin Bologna Sürecine ilişkin faaliyetlerde Rektörlüğe yardımcı olur.

f) Anlaşmalar/protokoller çerçevesinde (Erasmus+/Mevlana/Serbest dolaşım/Farabi değişim programları gibi) gerçekleşen öğrenci ve personel hareketliliğinde ilan ve seçim aşamasından hareketliliğin organizasyonu, takibi ve sonuçlandırılmasına kadar tüm işlerin koordinasyonunu ve yürütülmesini sağlar.

g) Üniversiteye gelen yabancı öğrencilerin ve personelin her türlü başvuru, kabul, karşılama, yerleştirme ve takiplerinin yapılmasını sağlar.

ğ) Yurtdışına giden öğrenci ve personelin hareketliliği için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesiyle ilgili ilkeleri uygular, resmi yazıları hazırlar, kişileri yönlendirir ve yol gösterir.

h) Çalışma alanına giren tüm ulusal ve uluslararası eğitim, fuar, konferans, seminer, vb. aktivitelerde Üniversitenin temsilini sağlar.

ı) Uluslararası organizasyonlar ile ilişkilerde üyelik başvurularını, bilgi güncellemelerini, yazışmaları yapar ve takip eder.

i) Yurtdışındaki üniversitelerle yürütülecek olan lisans, yüksek lisans, doktora programlarının hazırlık ve yürütme aşamalarında ilgili birimlere destek sağlar ve koordinasyonunu gerçekleştirir. Yurtdışı/yurtiçi kaynaklı proje başvuruları yapar veya başvuru yapan birimleri destekler.

j) Her türlü uluslararası proje çağrı ve duyurularını üniversite öğrenci ve personeline iletir, bilgilendirme toplantıları düzenler, proje hazırlama ve yürütme konusunda destek sağlar.

k) Üniversitenin uluslararası ortakları ile ulusal ortakları (diğer üniversiteler,sanayi vb.) arasındaki işbirliğini destekler, organize ve koordine eder. Böylece Üniversite merkezli bir ağ oluşturmaya çalışır.

l) Üniversitenin uluslararası düzeyde tanıtımına yönelik olarak her türlü materyalin hazırlanmasına katkıda bulunur. Uluslararası ilişkiler alanına giren konularda üniversite içinde her türlü duyuru, tanıtım ve bilgilendirmeyi yaparak yazışma, haberleşme, doküman hazırlama konularında teknik destek sağlar. 


Öğr. Gör. MEHMET KILINÇ
Güncelleme : 20.06.2022 15:59:06